Vedtægter for Mountainbike United Denmark (MUD)

§1 Foreningens navn

§1 Mountainbike United Denmark 

§2 Foreningens hjemsted

§2 Aalborg

§3 Foreningens formål

§3 At fremme mountainbikeidrættens og dens udøveres vilkår i Danmark.

Foreningen arbejder for at styrke og engagere medlemmerne i foreningens folkeoplysende aktiviteter og udviklingen af fællesskabet omkring mountainbikekulturen, i Danmark. Eksempelvis gennem samarbejde med andre foreninger/klubber, fælles ture og sporbyggeraktivitet samt sociale arrangementer for foreningens medlemmer. Ligeledes vil foreningen arbejde for udbredelse af det urban mountainbikemiljø, i Danmark,

Foreningen vil med respekt for og igennem dialog med andre bruger grupper, af friluftlivets arenaernes, arbejde for at skabe gode relationer og rammer for praksis af aftalevilkår med henblik på vedligehold og fremtidssikring af mountainbikesidrættensarenaer, således at foreningens medlemmer fremadrettet har adgang til at dyrke deres idræt på sikre, bæredygtig og lovlige mountainbikearenaer af god kvalitet.

Opsamling af oplysninger om brug og udvikling af mountainbikefaciliteter er en prioritet og anses som afgørende for at kunne opfylde foreningens formål bedst muligt.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter registrering af medlemsoplysninger via foreningens digitale medlemssystem.

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§ 5 Kontingent

5.1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

5.2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform. 

5.3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september 

6.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

6.4 Stemmeret Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme 

6.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

6.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

6.7 Generalforsamlingens dagsorden 

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisor
  • Evt.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. 

7.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§8 Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

8.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

8.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges 

8.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

8.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§9 Regnskab/økonomi

9.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12) 

9.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

9.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§10 Dispositionsret

10.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§11 Vedtægtsændringer

§11 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§12 Opløsning af foreningen

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling